Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nakládáme s nimi výhradně dle platné legislativy. Podrobné informace najdete na této stránce.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost Stavby Smutný s.r.o., IČ: 24774570 se sídlem Pernerova 36/2, 150 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl pod spisovou značkou C173231 vedená u Městského soudu v Praze (dále také "My"), která vás jako uživatele webových stránek stavbysmutny.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. 

Ochrana osobních údajů

Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo o své společnosti.

Když máte dotaz nebo připomínku

 • jméno a příjmení 
 • telefonní číslo  
 • e-mailová adresa 

Když vyplňujete poptávkový formulář na vypracování cenové nabídky

 • jméno a příjmení 
 • adresa nemovitosti 
 • telefonní číslo 
 • e-mailová adresa

Na našem webu vás nesledujeme, dostanou se k nám jen ty vaše osobní údaje, které nám sami sdělíte. V rámci smluv uzavíraných při poskytování našich stavebních služeb shromažďujeme tyto údaje.

 • jméno a příjmení 
 • datum narození
 • rodné číslo/IČO 
 • adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště 
 • druh, číslo a platnost průkazu totožnosti 
 • emailová adresa 
 • telefonní číslo 
 • číslo bankovního účtu

U všech návštěvníků webu stavbysmutny.cz shromažďujeme a zpracováváme následující data

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.).  
 • Google Analytics – Pro webovou analytiku stavbysmutny.cz využíváme Analytics, což je analytický nástroj od společnosti Google. Prostřednictvím tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná nebo přínosná pro rozvoj našich služeb.

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Pro jaké účely vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme

Poskytnuté údaje používáme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a sdělit vám informace, o které jste nás požádali. Také pro účely plnění smlouvy, tj. poskytnutí stavebních služeb. Veškeré osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem. Vyžadujeme pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e‑mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom vám zasílali obchodní sdělení. To znamená, abychom vás informovali o událostech nebo službách, které poskytujeme a podle našeho názoru by vás mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem. Jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vámi vznesené dotazy.

Zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e‑mail s příslušnou žádostí na info@stavby-smutny.cz (kotrola, jestli se nebude měnit) nebo na jinou adresu, ze které jsme vám poslali obchodní sdělení.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou vám poskytujeme služby nebo plníme vzájemnou smlouvu. Také po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů. Patří mezi ně například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Vaše osobní údaje chráníme maximálním způsobem. A to jak před neoprávněným přístupem nebo přenosem, tak před ztrátou nebo zničením. Systém ochrany dat zahrnuje tyto části.

 • Elektronické a fyzické zabezpečení – Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji. Naše kancelář je zabezpečena bezpečnostními zámky. 

 • Procesuální zabezpečení – Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.

 • Personální zabezpečení – Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Komu můžeme nebo musíme vaše osobní údaje poskytnout

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • Zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
  • Perspectivo s.r.o., IČO: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112, 150 00 Praha 5
  • Breezy s.r.o., IČO 27733823, se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5
Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@stavby-smutny.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup

Právo na přístup znamená, že si kdykoli můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. A pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz

Toto právo znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Cookies

Na našich webových stránkách stavbysmutny.cz využíváme také cookies. Umožňují nám zjistit, jak návštěvníci pracují s obsahem webu. Získané údaje nám pomáhají web zlepšovat a také lépe zacílit online marketing. Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Co jsou cookies a jaká je jejich funkce

Jde o malé množství dat, které ve formě textového souboru server navštívené stránky odesílá do zařízení uživatele (ať už jde o počítač, tablet nebo telefon), kde se uloží. Při každé návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.  
Díky tomu webový server například rozpozná, že jste web již v minulosti navštívili a jaký jazyk používáte. Webové stránky využívají cookies především pro tyto účely:

 • Identifikace uživatele a zapamatování jeho preferencí (například přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce). 

 • Marketingové a analytické účely (například pro sledování výkonu zdrojů návštěvnosti z přirozeného vyhledávání, z newsletteru atd., dále k cílené reklamě na základě navštívených částí webu).

Typy cookies

Soubory cookies je možné dělit podle různých kritérií. Nejčastěji se používá následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti:

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které se automaticky smažou po opuštění webu uživatelem.  
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel web opustí. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců. 

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří:

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu. 
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k zacílení reklamy na jiných stránkách.

Cookies z hlediska účelu:

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek. 
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely. 
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami. 
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod. 
Přehled cookies, které používáme

Na našem webu www.stavbysmutny.cz používáme následující cookies:

 • Analytics od společnosti Google
  • typ: analytické, trackovací
  • platnost: krátkodobé, dlouhodobé
  • Více na https://policies.google.com/privacy?hl=cz.  
Jak zamezit používání souborů cookies?

Tím, že www stránky stavbysmutny.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v prohlížení bez využívání cookies, můžete je ve svém webovém prohlížeči zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookies může dojít k narušení funkčnosti webových stránek stavbysmutny.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnost dne 30. března 2021.
Můžeme je kdykoli změnit formou vydání jejich nového úplného znění. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách naší organizace a současně je dostupné v našem sídle.